Грција

Проект за Грција:

Опсег на проектот: Паметни електронски нисконапонски броила со 2G(Phase-I) и 3G (Phase-II) комуникациски модеми.
Времетраење на проектот: 2016.4-2021.5
Опис на проектот: Проектот опфаќа производство и снабдување на еднофазни и трифазни паметни броила со 2G(Phase-I) и 3G (Phase-II) комуникациски модеми до грчката компанија HEDNO.По завршувањето на проектот, обезбедени се проценки од околу 100.000 еднофазни паметни броила и 140.000 трифазни паметни броила со 3G комуникациски модем и успешно се инсталирани во Smart Grid на Грција.Сите броила се интегрирани во трета страна ITF-EDV Froschl HES/MDMS (германски).

Фотографии од клиенти: